Now showing items 14-16 of 16

  • TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH ALAL AL-FASI 

   Mawaddah, Islahul (Magister Studi Islam, FIAI, UII, 2017-12)
   Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi pemikiran Alal al-Fasi tentang maqashid al-syari’ah dan implementasinya dalam perkembangan kontemporer. Muhammad Allal Al Fasi merupakan seorang tokoh pemikir dengan kecenderungan ...
  • TINJAUAN TERHADAP KONSEP MASHLAHAH IMAM AL-JUWAINI 

   sari, Anisa Intan Permata (Magister Studi Islam, FIAI, UII, 2017-11)
   Konsep mashlahah yang ditawarkan Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah menjadikan ijtihad, ijma’, qiyas, qath’i dan zanni, konsep ketaatan, perintah, larangan, dan sebagainya, berpihak pada konteks sosial dan bertujuan untuk ...
  • URGENSI IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM 

   Sholehah, Muslimatush (Magister Studi Islam, FIAI, UII, 2017-11)
   Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut disatu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan ...